بیا
شمعا
رو
فوت
کن

شمعارو فوت کن کادو بگیر !

کلیک کن، کادو بگیر

صبر کن...

فوووووت!

تولدت مبارک
اینم کادو تولد از طرف من :)

کلیک کن